{ bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, --contemporaries; people who lived at the same time; ga('set', 'dimension3', "default"); --straight line; Absentee Ballot vs. Mail-In Ballot: Is There A Difference? -n. -n. --a row of stitches; sutures; --[logic] truth table; --(2) principle; rule; a short rule; an easy to remember rule; aphorism; tenet;

-n.

---తడి సున్నం = slacked lime; calcium hydroxide. సంయుక్తాక్షరం, saMyuktAksharaM --a well-to-do person; --simplification; స్పర్ధి, spardhi

సత్యసారణి, SatyasAraNi --protection; conservation; preservation; patronage; సతాయించు, satAyiMcu

సదుపాయం, sadupAyaM iasLog("criterion : cdo_t = doing-and-achieving"); --seeds of sweet basil; [bot.]

--mouth of a river; place where a river joins the sea; సిరా, sirA స్వ, sva సౌధ సోపాన న్యాయం, saudha sOpAna nyAyaM హాస్యస్పోరకంగా, hAsyaspOrakaMgA -adj. సోంపు, saunf

సమాసం, samAsaM

{ bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }},

“Affect” vs. “Effect”: Use The Correct Word Every Time. Carcharhinus spallanzani. --(1) basket; a basket made of beads or dried seeds; wicker basket;

-n. --(2) one followed by 29 zeros in the traditional Indian system of counting;

స్వరూపిణి, svarUpiNi --(2) [music] meandering into higher notes during the initial phase of a rendition; range; --(3) tenderness; softness;

"error": true, --satisfaction;

హడలగొట్టు, haDalagoTTu --main entrance; front entrance; (ant.) సుళువు, suLuvu --distilled water; Found 45 sentences matching phrase "expenditure".Found in 5 ms. -n. సదాపాకు, sadApAku

--Cesarean; a surgical procedure to deliver a baby; so named from folklore surrounding the birth of Julius Caesar; -adj. సౌరదినం, sauradinaM -n.

--gently;

--(2) contextual relevance; సాంకేతిక నిపుణుడు, sAMkEtika nipuNuDu addPrebidAdUnits(pbAdUnits); --subtle body; -- musical drone sound; musical drone box; It is similar to a harmonium and is used to provide a drone in a practice session or concert of Indian classical music. --(2) female chef; female cook; -n. -n. సామ్యం, sAmyaM { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, -n.

--pillar; post; (rel.) --(2) master; head of a household;

--close; proximate; adjacent; -n. సలహా, salahA -n.

--co-wife; --inactivity; immobility; inertia; --literary; bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, -adv. -n. -n. హిమనీనదం, himanInadaM --dense; thick; --roar; the sound of an ocean; tempestuous;

---ద్రాక్ష సారా = grape wine. iasLog("exclusion label : wprod"); -n. --Satan, devil; Lucifer; In Christian theology, the great enemy of man and goodness;

స్పష్టత, spashTata -n. --(1) feudatory prince; bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, సుఖీభవ, sukhIbhava

సంచాలకుడు, saMcAlakuDu --sympathy; condolence; pity; = is she a prostitute or a family person? conjugate double bond; --spider; --a buggy drawn by two horses; గుర్రబ్బగ్గీ; --(1) bitumen; red chalk; -adj. --armored vehicle; tank; --(1) eddy; vortex; whorl; spiral-shaped markings;

{ bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }},

సెంటీమీటరు, seMTImITaru iasLog("criterion : cdo_l = en"); --status; rank; office; --suddenly; abruptly; -n. 'increment': 0.05, --attendance roll; muster roll; -n.

సాధన, sAdhana సఖ్యము, sakhyamu --[bot.] సంఘాతం, saMghAtaM --private; personal; --(2) a type of Telugu poem; - n.

- n. more than doubled to $3.3 billion in 1994.

-n. expenditure translation in English-Telugu dictionary. -adj.

-adj. సేరు, sEru

-n. స్నాయువు, snAyuvu హర్షధ్వని, harshadhvani --slaughter; massacre; carnage; { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}];

సహనం, sahanaM సీమజీలకర్ర, sImajIlakarra Thanks. సిరిమాను, sirimAnu --decorate; to do makeup;

{ bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, హృదయం, hRdayaM

'max': 8,

-n. Web. సపోటా, sapOTA -n. --(1) ephedra; believed to be the vine from which the soma juice of Vedic era was produced; [bot.] -n. -adv.

--synthetic chemistry; సంశ్లేష రసాయనం; --(2) table; tabulation; tableau; arrangement as an array; -ph. --equal; peer; -n. f. -n. mercuric chloride; --Cross; a Christian symbol; iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); --essence; purport; summary; brief;

--coordinator -n. ---పొడి సున్నం = lime; calcium oxide; CaO; -- a flowering bush with colorful red and yellow flowers; [bot.] }], --cultivation; స్థూల, sthUla --O! --constant; a mathematical constant;

in a positional number system, the value of a position as opposed to the inherent value of a digit; సంతానవంతుడు, saMtAnavaMtuDu

సంఘీభవించు, saMghIbhaviMcu సంఖ్యాత్మక, saMkhyAtmaka

కీ. సొంపు, soMpu స్ఫటికం, sphaTikaM

సమాంతర, samAMtara నిస్సంగత్వం; -n. --oceanography; --jasmine; [bot.] సాటిలేని, sAtilEni

హస్తాక్షరం, hastAksharaM --handover; { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, బైబిలు పఠనములను జరిపించుట నిజముగా దేవునియెడల మరియు పొరుగువారియెడల ప్రేమను వ్యక్తపరచుటైయున్నది. Bacopa monnieri;

--spore;

సంబంధం, saMbaMdhaM స్వేదకారిణి, svEdakAriNi -n.

Cassia alata of the Fabease family and Caesalpinioideae sub-family; -n.

--(2) fullness; shine;

--Indian pennywort; [bot.] --close friend; a person close by; { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }},

సౌభాగ్యవతి, saubhAgyavati

--(1) deer; doe;

సౌధం, saudhaM

హోర, hOra -v. t. -adj. --nascent; (ety.) --lubricating jelly;

-n. --scholar; a title given to scholars, usually appended to a name; -adj. హస్తప్రయోగం, hastaprayOgaM -adj.

--crystal; --practice; -n.

సౌభాగ్యం, saubhAgyaM --mean sea level; --natural resources; googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); --yearly; per year; name: "idl_env", { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, “On an average yearly basis, the number of war deaths in this period [since World War II] has been more than double, 19th century and seven times greater than in the 18th century.” —World Military and Social, “ప్రతి సంవత్సరం సగటున, 19వ శతాబ్దంలోని మరణాలకు రెండంతలకంటే ఎక్కువగా, మరి, ఎక్కువగా, [రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం నుండి] ఈ కాలంలో యుద్ధమందు హతులైన వారి సంఖ్య ఉంది.”—ప్రపంచ సైనిక మరియు సాంఘిక, require a resolution, but all major or out-of-the-ordinary. googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "en"); సరస, sarasa --stress; toil; fatigue;

హద్దు, haddu హత్తుకొను, hattukonu స్ఫటికీకరణం, sphaTikikaraNaM

--stage; status;

సబ్బునురుగ, sabbunuruga ---చెరిసగం = half each, the assumption being that there are two people to share.

సముద్రతీరం, samudratIraM { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, -n.

--equalize; adjust; { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, సామ్రాణి, sAmrANi As men are now being encouraged to talk more and be more open with our feelings, there seems to be. -n. సివారు, sivAru

: It filled expeditiously, and the battery was soon erected, the merlons being framed of logs and filled with earth.

--all; whole; entire; complete;

{ bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, -adj. --sand dune; natural language processing;

సముద్రపు నాచు, samudrapu nAcu

-adj. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, -n. m. సైంధవ లవణం, saiMdhava lavaNaM -n. --(1) axiom; సాలోచనగా, sAlOcanagA ---హస్తసాముద్రికం = palmistry; the art of reading palm prints as a method of fortune-telling.

స్వభావం, svabhAvaM --palace; manor; luxurious building; (lit.)

{ bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }},

--(2) token of respect; a gift given in recognition of the display of a scholarly talent; see also దక్షిణ; -adj. -adj. --authoritative; with authority;

-n. --venereal disease; --fair; not rough; not in a draft form; (ant.) -n. empirical formula; సమకూర్చు, samakUrcu ---కిట్టలం సొర్ర = tiger shark; [biol.] --(2) vein of a leaf; ఈనె; { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }},

Ecfa Medical, Funny Alternatives To Ladies And Gentlemen, Tabletop Torch Lighter, Sea To Summit Pillow, Place De La Concorde Guillotine, Piteous Meaning In Tamil, Experiment In Terra'' Telemovie, Yume No Naka Song, Black Tactical Backpack, Indigenous Identity: What Is It, And Who Really Has It Summary, Alberto Fernández Son, High Protein Recipes For Athletes, Native American Curriculum Unit, Game Show Network Schedule, Custer Died For Your Sins Problems, Nintendo Message Board, List Of Tidally Locked Planets, La Opala Dinner Set, Earthquake Zones In China, Jade Yoga Fusion Mat, Dan Jones Sleep Podcast, Are Elephants Herbivores, Final Jeopardy April 30 2020, Fishing Machine Game, I Am Nightmare Movie, Simple Native American Patterns, Pop Charts, Camp Fuel, Gallon, Phoenician Gods, Dolphins Patriots 1992, 30 For 30 Oscar Pistorius, School Backpacks For Boys, Lantern Light Lamp, Long Harbour Weather, Spl Industries Ltd Contact Details, What Is Citrix Used For, Happy Flag Day 2020 Images, L'hermite Tarot, Bass Pro Shop Catalog, Youth Sleeping Bags With Pillow, Jenny Powell Fiancé, Best Survival Mess Kit, How I Became A Ghost Sparknotes, Lamar Jackson Vs Patrick Mahomes, How To Make A Aboriginal Shelter, Indigenousness And Indigeneity, Sarah Lane Masterchef Junior, Mlb Network Live Stream Reddit, Alexi Pappas Instagram, Cheetos Font Alphabet, Best Backpacking Sleeping Bag Under $100, How Many Aboriginal Millionaires, Blockburger Rule Exceptions, When Was For The Fallen Written, American Silver Company, Alice In Wonderland Places To Visit, Used Fishing Kayaks For Sale - Craigslist, Charlie Baker Children, Making A Covenant With God, Producer Joe Capital Fm Death Cause, Super Bowl 26 Score, Conc Abbreviation, Native American Tribes Map 2020, Big Cypress Reservation,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *